محسن رحیم پور


برنامه نویس php / python

درباره ی من

php
Laravel
Zend Framework
Drupal API
Codeigniter

Python
Django

JavaScript
jquery
jquery-ui
React js(در حال یاگیری)

Css
Bootstrp
Semantic ui

Database
Mysql
MongoDB
Redis

Other
ORM Such as Doctrine
Git
ActionScript

Graphic
Photoshop
Gimp


Oprating System
Linux(Ubuntu)توانمندی های من
Django Laravel linux Git MVC PHP Python برنامه نویسی Back-End
علایق و سرگرمی های من
فیلم کتاب راک Rock
ارتباط با من

این بخش برای اعضا فعال قابل مشاهده است، لطفا وارد شوید.