عادل دادرس


android developer

درباره ی من

اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 3 ﺳﺎل ﺷﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﺮا اوﯾﺪ و ﮐﺴﺮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 15 ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

علاقه زیادی به یادگیری نکات و مفاهیم جدید در برنامه نویسی و از همه مهمتر در زمینه ی اندروید دارم و دوست دارم درون تیمی  پویا و سر حال و در عین حال فعال کار کنم.  

توانمندی های من
Android اینترنت اشیا android architecture Git material design بلاک چین
علایق و سرگرمی های من
music swiming باشگاه دوچرخه سواری طبیعت گردی فیلم فیفا والیبال
ارتباط با من

این بخش برای اعضا فعال قابل مشاهده است، لطفا وارد شوید.